Odstąpienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę̨ sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. 

2. Terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia. 

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: DIODAC, ul.Sienkiewicza 3a, 48-304 Nysa , lub na adres e-mail: biuro@diodac.pl . Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba ze Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

5. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6. Towar wraz z oryginalnym dowodem zakupu należy odesłać lub przekazać na adres: DIODAC, ul. Sienkiewicza 3a, 48-304 Nysa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

9. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 

10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży. 

 

PONIŻEJ WZÓR PISMA "OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY" 

 

***************************************************************************

DIODAC ul. Sienkiewicza 3a, 48-304 Nysa

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Nr zamówienia internetowego/nr paragonu: ................................................................ 

Imię̨ i Nazwisko konsumenta: ................................................................ 

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ................................................................ 

Kod pocztowy, miasto: ................................................................ 

Data odbioru towaru: ................................................................ 

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem 

rachunku bankowego numer : 

 

.................................................................................................................... 

Zgodnie z przysługującym mi prawem jako konsument informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych Produktów w Sklepie Internetowym  Paracordy.pl 

 

LP. 

Nazwa Towaru 

Symbol Towaru 

Ilość szt. 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać na poniższy 

adres: 

DIODAC ul. Sienkiewicza 3a, 48-304 Nysa

z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY” 

 

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu towaru DIODAC wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na powyższy adres. 

.................................... 

 

Data i podpis Konsumenta